Sunday, August 22, 2004

نامه نمايندگان مجلس٬ رونامه نگاران٬ روشنفكران و ... ترك به آقاى خاتمى


٣١ شهريور ١٣٧٩


نامه سرگشاده زير كه در روزهاى اخير پخش شده٬ با توجه به تركيب و موقعيت اجتماعى امضاء كنندگان آن رويداد بزرگى در تاريخ مبارزات مردم آذربايجان عليه ستم ملى٬ تبعيض و تمركزگرايى در ايران است. اين نامه كه برخى خبرگزاريهاى خارجى از آن خبر داده اند٬ در جرايد داخلى ايران منتشر نشده است.


نامه سرگشاده جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى٬ روزنامه نگاران٬ نويسندگان٬ روشنفكران٬ دانشجويان و تشكلات فرهنگى تركزبان كشور به جناب آقاى خاتمى رياست جمهورى


بسمه تعالى
رئيس جمهور محبوب و محترم جمهورى اسلامى ايران٬ جناب آقاى خاتمى


بى شك هر قوم و هر ملتى بىهيچ محدوديتى مىبايست از تمامى امكانات مادى و عمونى كشورى كه در آن زندگى مىكند بهره مند گردد و آزادانه بر مبناى تعلقات قومى و ملى خويش كه همانا زبان٬ تاريخ و فرهنگ از مولفه هاى بارز آن مىباشد در جهت تحكيم و تعميق بخشيدن به اصالتهاى ملى و هويت قومى به تكاپو بپردازد و در تمام سطوح فرهنگى اعم از مدارس٬ دانشگاهها و مراكز فرهنگى از جمله راديو٬ تلويزيون و ديگر رسانه هاى ملى بسان روزنامه ها به عنوان دست مايه اى براى هر چه كار آمد نمودن و پويا ساختن فرهنگ خود استفاده نمايند و براى صيانت از مرزهاى فرهنگى٬ ملى خويش از سازواره هاى هويتى سود كه فىالواقع به عنوان شناسنامه هر قوم تلقى مىگردد به مثابه ابزارى در راه غنا بخشيدن و تثبيت فرهنگ و مدنيت خود در ميان ديگر اقشار مختلف جهان دست يازد و بتواند در تبادل فرهنگها در ميان ملل گوناگون جهان به رشد نمودن و تعالى و تنوير افكار مردم به نوبه خود سهمى را ايفا نمايد كه جهان امروز سخت نيازمند تعاطى افكار و گفتگوى فرهنگها و تمدنها در راستاى بهينه گردانيدن روابط بين ملتها مىباشد.


ولى متاسفانه با تمامى آنچه كه مذكور افتاد٬ بيش از هفتاد سال است كه تفكرى تماميت خواه و انحصارطلب و آلوده به اغراض پان فارسيسم در تمامى عرصه هاى مختلف فرهنگى٬ اجتماعى و سياسى ايران با شيوه هايى ناصواب و ناكارآمد بدون آنكه مصلحت عمومى جامعه ايران را در نظر بگيرد٬ براى به منصه ظهور رساندن افكار سلطه گرايانه خود با منويات عدم تحمل دگرپذيرى٬ پيكره فرهنگ اسلامى ايرانى آذربايجان و در كل٬ تركهاى ايران را در زير آماج تازيانه هاى شوم نژادى به زانو در آورده است و با متمسك قرار دادن اينكه تعدد زبانى در ايران تهديدى براى وحدت ملى كشور تلقى مىگردد٬ آذربايجان را كه به تعبير امام خمينى هميشه سنگر اسلام بوده است٬ با تهمتها و افتراهاى كاذب به جرم غيرآريائى بودن (كه در نزد اينان كم جرمى نيسست) در يك بايكوت تمام عيار فرهنگى٬ اجتماعى حتى اقتصادى قرار داده است.


جناب آقاى خاتمى٬ مردم آذربايجان براى اينكه از سيطره ضددينى و ضد ملى چنين تفكرى رهائى يابد و شميم روحنواز اسلاميت و حريت تمامى كيان اسلامى ايران را عطرآگين سازد٬ دوشادوش ديگر اقشار مختلف بسان اسلاف خويش كه در حراست و صيانت از مام ميهن٬ رشادتهاى بىمثالى را از خود به يادگار گذارده اند به عنوان يك تكليف اسلامى و ملى به جبهه هاى نبرد شتافتند و در طول جنگ تحميلى مهر سكوت بر لب نهادند و از حقوق قانونى و ملى خود كه ساليان درازى هيات حاكمه پهلوى به سركوب نمودن آن پرداخته بود٬ بخاطر امنيت ملى از مطالبات مدنى خويش صرف نظر نمودند٬ ليكن از فرداى پيروزى در جنگ تحميلى مردم آذربايجان اجراى قوانين الهى و قانونى از طرف دولت وقت را به انتظار نشستند و در طول هشت سال سازندگى كه آواز دهل آن گوش فلك را كر كرده بود٬ صد افسوس كه علىرغم خواستهاى بىشمار و نوشتن طومارهاى چندين مترى به مسئولان٬ سهم آنان فقط وعده و وعيدهاى توخالى بود و بس.


آقاى رئيس جمهور٬ با بوجود آمدن دوم خرداد٬ بارقه اميدى ديگر در دل هر آذربايجانى پديدار گرديد تا شايد اينبار مردم مظلوم آذربايجان بتوانند حقوق پايمال شده خويش را پس از گذشت بيست سال از انقلاب اسلامى بدست بياورند و با طيب خاطر بسان برادران فارس از تمامى امكانات فرهنگى بهره مند گردند. لكن با گذشت بيش از سه سال از شعارهاى شما اين امر هنوز هم محقق نگشته است و اين جاى بسى تامل مىباشد كه چگونه وقتى كه مقام معظم رهبرى خط بطلان بر تفكر نژادى پان ايرانيستها مىكشد و وحدت ملت ايران را نه به زبان فارسى٬ بلكه اسلام قلمداد مىكند (سخنرانى مقام معظم رهبرى در جمع كارگزاران نظام) و خود جنابعالى در سفر به كشور آلمان مىفرماييد كه "اصلاحات از ميان بردن چهره فقر و تبعيض و پاسدارى از حقوق شهروندى و اهتمام به امر عدالت اجتماعى است" و اضافه مىكنيد كه "هيچ قومى را نمىتوان با استناد به هيچ استدلال فلسفى و سياسى و اقتصادى در حاشيه قرار داد" (حيات نو٬ ٢٣ تيرماه٬ شماره ٣٣) و آحاد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه شعار ايران براى همه ايرانيان را سرلوحه شعارهاى تبليغاتى خود قرار داده بودند و به نقى تبعه بندى ملت ايران به شهروند درجه يك و درجه دو پرداختند و از طرفى ديگر وقتى كه كلام وحى٬ تمامى انسانها را از هر قوم و قبيله برابر مىداند و صرفا برترى يكى بر ديگرى را در تقوا محسوب مىدارد و به تعدد زبانى اقوام مختلف اشاره نموده و آن را آيت خود به حساب مىآورد و در جائى كه حقوق بشر و سازمان علمى فرهنگى يونسكو تمامى حكومتها و دولتها را به رعايت حقوق ديگر اقوام فرا مىخواند و قانون اساسى٬ اين ميثاق همبستگى ملت ايران در اصول مختلفى از جمله اصلهاى سوم٬ پانزدهم٬ نوزدهم و بسيتم بر حقوق اقوام و همه ملت به صورت مصرح تاكيد مىورزد٬ اكنون چه كسانى در مقابل اين خواست الهى و ملى و همگانى كارشكنى مىكنند؟


آقاى خاتمى امروز پس از گذشت هفتاد و پنج سال از كاشته شدن تخم شوم نژادپرستى و شوونيستى رژيم پهلوى و همپالكىهاى وى باز هم ما در بطن جامعه اسلامى ايرانى خويش شاهد هستيم كه در مراكز فرهنگىمان بسان صدا و سيما در بر پاشنه سابق خود مىچرخد و هيچ نوع دگرگونى در سياستهاى اين مراكز فرهنگى مشاهده نمىشود و مردم ما هنوز هم انواع تهتكها و تحقيرها و تخطئه هاى قومى را از رسانه هاى مختلف جمهورى اسلامى با تاسف و تاثر به نظاره مىنشيند.


آقاى رئيس جمهور چرا كشورى كه در تول تاريخ خود شاهد مشاركت دو قوم فارس و ترك در تمامى صحنه هاى اجتماعى٬ سياسى و فرهنگى بوده است و اين دو قوم دوشادوش همديگر در سير تاريخ ايران به حفظ و حراست از فرهنگ ايران زمين پرداخته اند و در تول ادوار و اعصار مختلف٬ ما هيچگونه بايكوت فرهنگى و تحقير متقابل را از اين دو قوم مشاهده نمىكنيم و بر عكس در طول هزار و اندى سال كه تركان بر اين سرزمين حكم مىراندند٬ اشاعه فرهنگ و زبان فارسى را تركها در وجهه همت خود قرار داده بودند٬ اكنون بايد در دولت و حكومت اسلامى ما٬ مراكز فرهنگى با دنباله روى از برترىطلبىهاى نژادى پوچ گذشته كه هيچ پشتوانه علمى براى اين فزونخواهىها نيست٬ امروزه چتر حمايتى خود را در تمامى مقولات فرهنگى و اجتماعى صرفا بر سر زبان فارسى بگستراند و فرهنگ و زبان تركى كه در طول تاريخ ايران پشتوانه عظيمى براى اسلام و ايران بوده است در زير آماج رگبارهاى تهاجمى خويش و بيگانه رها سازد.


آقاى رئيس جمهور همه ما بايد قبول نمائيم كه كشور ايران مال ملت ايران است و نه مال قومى خاص. چگونه است كه در هنگامه جنگ و نبرد و دفاع از اين ملك٬ تمامى اقوام و پيشاپيش آنها آذربايجانيها در جبهه جنگ به نبرد با دشمن ياغى بپردازد و ليكن در زمان صلح و امنيت بر روى حقوق مدنى آنها گرد و غبار نسيان و فراموشى پاشيده شود هيچ٬ بلكه هويت آنها را٬ فرهنگ آنها را و زبان آنها را ملعبه و مضحكه خوشىهاى خود مىسازند و خود را سرآمد اقران قرار مىدهند.


جناب آقاى خاتمى اين تفكر غلط كه اسلاميت و ايرانيت را در فارس بودن خلاصه مىسازد بايد از اذهان تمامى كسانى كه خود را در حصار تنگ تفكرات نژادى محصور ساخته اند زدوده شود و اين باور عمومى در كل آحاد ملت تقويت شود كه مىتوان در عين تكثر فرهنگى و زبانى و قومى٬ ايرانى يك دل٬ ايرانى سرفراز و ايرانى آباد بوجود آورد.


جناب رئيس جمهور٬ اينك كه به يمن انقلاب اسلامى و به ميمنت دوم خرداد سرفصل تازه اى در جريانات سياسى٬ فرهنگى ايران گشوده شده است و دولت جنابعالى تمامى همت خود را بر اين عزم استوار ساخته است تا بشكلى كامل تمامى اصول فراموش شده قانون اساسى را به اجرا در آورد٬ مردم آذربايجان در راستاى استيفاى حقوق اساسى و مطالبات مدنى خويش بىصبرانه منتظر پذيرفته شدن خواستهاى ذيل از طرف حكومت اسلامى مىباشند:


١- به اجرا در آمدن اصل پانزدهم قانون اساسى و تحصيل و تدريس زبان تركى در تمامى سطوح از ابتدائى تا عالىترين سطح دانشگاهى
٢- اجراى بند نهم از اصل سوم قانون اساسى كه با صراحت از "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمامى زمينه هاى مادى و معنوى" سخن رانده است كه متاسفانه بخش اقليتى از جامعه ايرانى با فزون طلبىهاى نژادى٬ تبليغات بىموردى را بويژه در زمينه هاى معنوى نسبت به آذربايجان و مردم تركزبان به عمل آورده است و هيچگونه امكانات در بخشهاى فرهنگى در اختيار مردم آذربايجان قرار داده نشده است.
٣- تسهيل در چگونگى شكل گيرى مراكز فرهنگى كه اشاعه فرهنگ و زبان تركى را سرلوحه برنامه هاى خود قرار داده اند.
٤- ايجاد فرهنگستان زبان تركى در جهت پوياتر ساختن زبان تركى در كنار ديگر زبانهاى عالم اسلام (عربى٬ فارسى).
٥- اختصاص يافتن يكى از شبكه هاى تلويزيونى به زبان تركى در كنار زبان فارسى با اين تذكر كه امروزه در كشور ما بيش از سى ميليون نفر به اين زبان متكلم مىنمايند.
٦- توجه به مشكلات اقتصادى و معيشتى منطقه آذربايجان كه متاسفانه در چند سال اخير شاهد اجحافهاى زيادى از اين حيث در جامعه هستيم و روزبروز هر چه دشتهاى كويرى كرمان٬ رفسنجان و ... شكوه و عظمت پيدا مىكند٬ بر فقر و ندارى مردم آذربايجان كه مقام رهبرى نيز در سفر اخير خود به اردبيل به گوشه اى از آن اشاره نموده اند٬ افزوده مىشود.
٧- هشدار به مقامات سياسى كشور در مورد اينكه امروزه عده اى از نژادگرايان و آشوب طلبان قومى خاص با تاسى به اسلاف خود مىخواهند در منطقه آذربايجان غربى معضل قره باغ ديگرى را متحمل آذربايجان نمايند و در اين گوشه از خاك عزيز كشورمان نحوست و شومى چندين دهه قبل پدرانشان را تكرار نمايند كه زاد و ولدهاى بىحد و حصر و مهاجرتهاى بىرويه و نيز ادعاهاى كذب و بىپايه و اساس يكى از نمايندگان مجلس و چند نويسنده ديگر كه دولت بايد براى آن تدابيرى را اتخاذ نمايند٬ شاهد ادعاى ماست.
٨- بكارگيرى نيروهاى توانمند بومى آشنا به مبانى فرهنگى منطقه در مديريت سياسى و اقتصادى منطقه آذربايجان به ويژه در سطح مديران ارشد.


والسلام. با آرزوى موفقيت هاى روزافزون براى شما رئيس جمهور فرهنگ دوست در تمامى عرصه هاى جهانى


دكتر اكبر اعلمى (نماينده تبريز)٬ دكتر صديقى (نماينده بناب)٬ شهباز حسين زاده (نماينده مياندوآب٬ تكاب و شاهين دژ)٬ محمود يگانلى (نماينده اورميه)٬ محمد عباس پور (نماينده ماكو)٬ علىاكبر آقايى (نماينده سلماس)٬ زحمت كش (نماينده آستارا)٬ ولى آذرنوش (نماينده اردبيل)٬ شهربانو امانى (نماينده اورميه)٬ جهانبخش محبىنيا (نماينده مياندوآب٬ تكاب و شاهين دژ)٬ باقر امامى (نماينده؟ مرند٬ جلفا)٬ احمد حكيمىپور (عضو شوراى شهر تهران)٬ دكتر جواد هئيت- دكتر حسين محمدزاده صديق٬ دكتر حسين فيض الهى وحيد٬ دكتر على حسين زاده٬ دكتر قدير گلكاريان٬ هفته نامه نويد آذربايجان -اورميه٬ هفته نامه احرار- تبريز٬ هفته نامه فرداى ما -اورميه٬ هفته نامه پيام نو -تبريز٬ اميد زنجان-زنجان٬ شمس تبريزى -تبريز٬ فصلنامه وارليق- تهران٬ هفته نامه امانت اورميه٬ هفته نامه آوارى اردبيل-اردبيل٬ هفته نامه صداى اورميه-اورميه٬ آواى ماكو-ماكو٬ نداى آذربايجان-تبريز٬ فرداى روشن-زنجان٬ پيك آذر-زنجان٬ ماهنامه چيچك تهران٬ هفته نامه نداى سلدوز -اورميه٬ هفته نامه رصد مراغه٬ هفته نامه ارك تبريز٬ روزنامه فجر آذربايجان تبريز٬ انتشارات نوبل تبريز٬ انتشارات ارك تبريز٬ انتشارات انديشه نو تهران٬ انتشارات زينب پاشا تبريز٬ انتشارات ياران تبريز٬ جمعيت دانشگاهيان آذربايجانى٬ انجمبن اسلامى دانشجويان دانشگاه اورميه٬ جمعى از معلمين آموزش و پرورش اورميه٬ جمعىۇ از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى اورميه٬ جمعى از دانشجوياندانشگاه تبريز٬ جمعى از دانشجويان دانشگاه اورميه٬ جمعى از روزنامه نگاران آذربايجان غربى٬ مهندس علىرضا صرافى٬ على ملازاده٬ رشيد فرهنگ فر (عضو هئيت علمى دانشگاه)٬ مهندس ابراهيم رفرف٬ دكتر هوشنگ عطاپور٬ دكتر محمود على چهرگانى٬ دكتر جمال آيريملو٬ رسول كامران٬ بهرام اسدى٬ مهندس حسن راشدى٬ اكبر آزاد٬ حمدي آرش آزاد٬ دكتر آغشين آغ كمرلى٬ محمد رضا هئيت٬ مهندس محمدزاده فارس٬ اسماعيل هادى٬ حسين محمدخانى گونئيلى٬ گروه فرهنگى هنرى چيچكلر٬ خانه مطبوعات آذربايجان غربى٬ بهروز ايمانى٬ يحيى شيدا٬ قاسم تركان.0 Comments:

Post a Comment

<< Home