Saturday, November 08, 2008

حمایت انجمن های اسلامی دانشجویی از فعالان هویت طلب آزربایجان

حمایت انجمن های اسلامی دانشجویی از فعالان هویت طلب آزربایجان• انجمن های اسلامی دانشگاههای سراسر کشور خواهان برسمیت شناخته شدن حقوق اقلیت های ملی- قومی و برچیده شدن فشارهای غیرقانونی بر فعالین دانشجوئی و هویت طلب آذربایجان شدند ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۱٨ آبان ۱٣٨۷ - ٨ نوامبر ۲۰۰٨اویرنجی نیوز: انجمن های اسلامی دانشگاههای سراسر کشور طی بیانیه ای حمایت گسترده خویش را از فعالان هویت طلب آذربایجان اعلام نموده و ضمن درخواست برسمیت شناخته شدن حقوق اقلیت های ملی-قومی خواستار برچیده شدن فشارهای غیرقانونی بر فعالین دانشجوئی و هویت طلب آذربایجان شدند. متن کامل این بیانیه بشرح زیر است...

اینجا در کشوری که فریاد عدالت خواهی و آزادی سردمدرانش به عرش می رسد هویت طلبان آذربایجان هر روز بیشتر از گذشته سرکوب می شوند. در کشوری که حاکمان آن به نام شعار، فریاد دفاع از حقوق قومیت ها را سر می دهند و بالاتر از آن قانون اساسی از احترام به قومیت ها سخن می گویند، هویت طلبان به اتهام اشاعه ی فرهنگ و زبان مادری بازداشت و روانه زندان می شوند.
امروز بیش از ۱۰ روز از اعتصاب غذای ۴ هویت طلب آذربایجانی می گذرد. دانشجویان دانشگاه تبریز پس از ۱۰۰ روز بازداشت در سلول های انفرادی و تحمل شکنجه های روحی و جسمی آزاد شده اند اما فشارها بر ایشان و دیگر دانشجویان هویت طلب دانشگاه های مختلف ادامه دارد.
ما انجمن های اسلامی امضاء کننده این بیانیه ضمن ابراز خوشحالی از آزادی دانشجویان دانشگاه تبریز نسبت به شکنجه آنان در زمان بازداشت اعتراض کرده و حمایت خود را از اعتصاب غذای فعالان هویت طلب آذربایجانی دربند اعلام می کنیم.

۱-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز
۲-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان
٣-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران
۴-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۵-انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران
۶-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
۷-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
٨-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
۹-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بیرجند
۱۰-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کرمان
۱۱-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان وعلوم پزشکی
۱۲-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
۱٣-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان
۱۴-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
۱۵-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۶-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۷-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
۱٨-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
۱۹-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب وبرق(شهید عباسپور)
۲۰-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۱-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام
۲۲-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران
۲٣-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان
۲۴-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۵-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رامین اهواز
۲۶-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
۲۷-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۲٨-انجمن اسلامی دانشجوین دانشگاه علوم اقتصادی
۲۹-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home