Wednesday, May 21, 2008

درخواست انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني در ايران از مقامات ايرانيدرخواست انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني در ايران از مقامات ايراني

20 مه 2008 : براي انتشار فوري/ تماس: فاخته زماني

fakhteh.zamani@gmail.com +1-604-677-2524

میللی شورا- اول خرداد: در حاليکه آذربايجاني هاي ايران سالگرد تظاهرات ماه مه 2006 خود را بر پا ميکنند، انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني در ايران از مقامات ايراني درخواست ميکند تابه آزادي اجتماعات احترام بگذارند.

ونکوور، کانادا: در سالگرد تظاهرات آذربايجاني هاي ايران در ماه مه 2006 بر عليه انتشار کاريکاتوري که براي آنان بمثابه يک گروه ائتنيکي تحقيرآميز و تهديد کننده بود، انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني در ايران (ADAPP) از مقامات ايراني درخواست ميکند که حقوق مندرج در قانون اساسي همه شهروندان را محترم شمرده، دستگيري و شکنجه فعالان آذربايجاني را متوقف کرده و آذربايجاني هاي زنداني ناشي ازابراز عقيده را آزاد نمايد. انجمن همچنين از سازمان هاي حقوق بشر و کشور هاي دموکرات درخواست ميکند که متحدا به ايران فشار بياورند تابه آزادي اجتماعات احترام به گذارد.

در 16 ماه مه 2006 روزنامه رسمي دولتي ، روزنامه ايران، کاريکاتوري انتشار داد که در آن آذربايجاني ها را به سوسک تشبيه کرده و دستور العملي حاوي ده راه حل براي ريشه کردن اين حشره ارائه داده بود. در شمال غربي ايران، جائيکه آذربايجاني ها اکثريت مطلق را تشکيل ميدهند، صد ها هزار نفر در اعتراض به اين کاريکاتور و ده ها مورد تبعيض و تحقير دولتي به تظاهرات پرداختند. اگر چه اين تظاهرات صلح آميز بود و در تئوري قانوني نيز بود، (ماده 17 قانون اساسي ايران مقرر ميدارد “ اجتماعات غير مسلح و راهپيمائي ها آزاد است بشرطيکه مخل مباني اسلام نباشد")، تظاهرات با خشونت سرکوب گرديد. حد اقل 27 نفر کشته شدند و بيش از صد نفر زخمي گرديده و تعداد بيشتري از مردم دستگير شدند. خيلي از فعالان بازداشت شده تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور گرديند که تعهد کنند ديگر در تظاهرات شرکت نکرده يا ديگران را به مشارکت تشويق ننمايند. از ماه مه 2006 به اين طرف، بازداشت فعالان آذربايجان همچنان ادامه داشته است.

آذربايجاني ها وساير گروه هاي ائتنيکي غير فارس در ايران در طول بيش از هشتاد سال، در هر دو دوره سلسله پهلوي و حکومت کنوني اسلامي، مواجه با سياست آسيميلاسيون برنامه ريزي شده اي بوده اند. در اين مدت ايراني هاي غير فارس شاهد تجاوز شديد به اساسي ترين حقوق انساني خود بوده اند. اگر چه جمعيت مردم غير فارس بيش از پنجاه درصد کل جمعيت ايران را تشکيل ميدهد و با اينکه قانون اساسي ايران مقرر ميدارد که آنان بمثابه گروه هاي قومي حقوقي دارند، آنان قادر به ابراز نمايندگي خود نبوده و حتي از تحصيل به زبان خود نيز محروم ميباشند. بازداشت فعالان فرهنکي و حقوق بشر و تهديدات همچنان تا به امروز ادامه دارد.

در حاليکه آذربايجاني ها سالگرد تظاهرات ماه مه 2006 را بر پا ميدارند، انجمن به جامعه جهاني متوسل ميشود که شاهد و ناظر باشند و از حکومت ايران خواسته شود که به آزادي اجتماعات احترام گذشته و از سرکوب خشونت آميز استفاده ننمايد.MAY 09, 2007. FOR IMMIDIATE RELEASE.

CONTACT: FAKHTEH ZAMANI

604-677-2524, fakhteh.zamani@gmail.com

ADAPP Calls on Iranian Authorities to Respect the Freedom of Assembly as Azerbaijani Iranians Mark the Anniversary of the May 2006 Demonstrations

VANCOUVER, CANADA: At the anniversary of the May, 2006 demonstrations by Azerbaijani Iranians against the publication of a cartoon degrading and threatening them as an ethnic group, the Association for the Defence of Azerbaijani Political Prisoners in Iran (ADAPP) calls on Iranian authorities to be respectful of all citizens' constitutional rights, to stop the arrest and torture of Azerbaijani activists and to release Azerbaijani prisoners of conscience. The Association also calls on human rights organizations and democratic countries to join them in pressuring Iran to respect the freedom of assembly.

On May 16, 2006 the official state newspaper, Iran Daily, published a cartoon which portrayed Azerbaijanis as a cockroach and instructed ten ways to exterminate the insect. In northwest Iran, where Azerbaijanis dominate, hundreds of thousands demonstrated to protest the cartoon and decades of discrimination and humiliation by the state. Although the demonstrations were peaceful and theoretically constitutional, (Article 17 of the Iranian constitution states "Unarmed assemblies and marches may be freely organized, provided that no violation of the foundations of Islam is involved."), the demonstrations were violently suppressed. At least 27 people were killed and over one hundred people were injured. A large number of people were arrested. Many detained activists were tortured and made to sign papers promising not to participate or to urge participation by others in demonstrations. Since May, 2006, arrests of Azerbaijani activists have continued.

For more than eighty years, under both the Pahlavi dynasty and the present Islamic government, Azerbaijanis and other non-Persian ethnic groups of Iran have faced a policy of systematic assimilation. Non_Persian Iranians have experienced severe violations of their basic human rights. Although non-Persians constitute more than fifty percent of Iranian population and the Iranian constitution states that they have rights as ethnic groups they can not represent themselves and are deprived of education in their own languages. Detentions of cultural and human rights activists and threats continue to this day.

The Association appeals to the world community to watch and witness as Azerbaijanis mark the anniversary of the May, 2006 demonstrations. The Iranian government is called on to respect freedom of expression and not to use violent repression.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home