Wednesday, February 20, 2008

چهارشنبه 1 اسفند ماه سال 1386
اعتراض همگانی دانش آموزان و دانشجویان شهر تبـریز در روز جهانی زبان مادری٬

اعتراض همگانی دانش آموزان و دانشجویان شهر تبـریز

اولین حق طبیعی بشریت در طول تاریخ ، حق نوشتن و خواندن به زبان مادری هر فرد محسوب می شود. این حق را برای اولین بار « مادر » هر شخص به او اعطاء می کند .
انسانی که از این حق خدادادی خویش محروم بماند دچار ناراحتی های روانی گردیده و به بیماری تعارض شخصیت مبتلا می شود . از دیگر طرف در صورت فقدان شعور ملی (مادری) در جوامع گوناگون ، مدنیت و فرهنگهای مختلف در طول زمان در مناطق و قاره ها ، پدید نمی آید .
بدین ترتیب در جهت رفع تبعیض و بی عدالتی در حق زبان مادری هر قوم و ملت ، سازمان حقوق بشر جهانی و اصول مندرج در یونسکو و بیانیه جهانی زبانی بارسلون و مواد قید شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، صریحا حق تحصیل به زبان مادری هر انسان به جد اعلام شده است .
در کشور ما نیز در اصل 15 قانون اساسی این حق به تمامی مردمان ساکن در این سرزمین داده شده ، اما بعد از 29 سال از انقلاب اسلامی این مورد هنوز اعطاء نگردیده است و ملتهای متشکل خصوصا اکثریت عظیم تورک های آذربایجان از تحصیل به زبان مادری (ملی) خویش محروم هستند .
لذا ما دانش آموزان دبیرستانها و دانشجویان دانشگاههای شهر تبریز برای رسیدن به این حق طبیعی و قانونی خویش روز دوم اسفند 1386 ( 21 فئوریه سال 2008) برابر روز جهانی زبان مادری به روزۀ اعتراض دست خواهیم زد.

لینگ تومارهای امضاء شده
http://i29.tinypic.com/2nqffgp.jpg
http://i27.tinypic.com/105cn75.jpg
http://i27.tinypic.com/105cn75.jpg
http://i25.tinypic.com/2m4rt05.jpg
http://i26.tinypic.com/2vv2ez8.jpg
http://i31.tinypic.com/25jks2g.jpg
http://i30.tinypic.com/mrvm2r.jpg
http://i32.tinypic.com/245mw4g.jpg
http://i26.tinypic.com/2rh8axe.jpg
http://i30.tinypic.com/1128xav.jpg
http://i25.tinypic.com/6iwtmp.jpg
http://i26.tinypic.com/99qsy1.jpg

0 Comments:

Post a Comment

<< Home