Wednesday, August 25, 2004

خطابيه تبريزنامه جمعی از فرهيختگان و دانشگاهيان و... شهر تبريز خطاب به مسئولين و اولياء امور (به بهانه حادثه سينما فردوسی تهران)

چهارشنبه ٢۶ آذر ١٣٨٢ – ١۷ دسامبر ٢٠٠٣

ما امضاكنندگان زير
با توجّه به اينكه: احترام و پاسداری از هويّت فرهنگی اقوام و ملل ايرانی را وظيفة ملّی خويش ميدانيم و رشد و توسعة اجتماعي، اقتصادي، علمی و فرهنگی آنان را مستقيما در جهت تأمين منافع ملّی ارزيابی ميكنيم،
و از آنجا كه: خواستار همزيستی مسالمت آميز با كلّيّه كشورهای جهان بويژه با همسايگان خويش (كه دارای مشتركات فرهنگی بسياری با اقوام و ملل ايرانيند) بوده و احترام به برابری حقوق اقوام و ملل را تنها ضامن صلح و حفظ يكپارچگی كشور ميدانيم
و از آنجا كه: معتقد به وحدت داوطلبانة ميان اقوام و ملل هستيم.

لذا از عموم نمايندگان محترم مجلس، مسئولين محترم قوّة قضائيّه و مديران و اعضا محترم هيئت دولت مؤكّدا ميخواهيم تا:

با تصويب لوايح و آئيننامه ها و قوانين و صدور دستورالعملهای لازم نسبت به طرد و برچيدن كامل و همه جانبة انواع مصاديق ستم فرهنگی و از آن جمله اهانت به حريم زبان و هويّت فرهنگي، تاريخي، قومی و ملّی اهالی مناطق مختلف كشور در كليِّة سطوح، اعمّ از تجمّعات و رسانه های گروهی اقدام قاطع به عمل آورند.

ابراهيم نژاد كاشف- دكتر سولماز٬ابراهيمي- محرم (شاعر)٬ابراهيمی آتش خسرو- داوود٬ابهري٬ احساني- جواد٬احمد زاده٬احمدي- اميد٬احمدي- دكتر آرش٬ارادت- مهندس فرهاد٬ارادت اسكوئي- فرهاد٬اردبيلي- مهندس مجتبي٬ارسي- دكتر مجتبي (شاعر و نويسنده)٬ارك- حسن( پژوهشگر، نويسنده)٬اسدی فانيد- امير٬اسدی فانيد- قربانعلي٬اسدی فانيد- دكتر محمد(مدير مسئول و صاحب امتياز نشريه سحر)٬اسكوئي- منوچهر٬اسماعيلزاده- ا٬اسماعيلي- هاشم٬اسمعيل پور پراپري- جلال٬اشرفيان- اكبر٬اصغرنيا- فريده(هنرمند: شعر و موسيقی)٬اصل نوري- مينا٬افتخارزاده- بهاره٬اقدسي- مهندس حسين(مسئول بنياد پروفسور زهتابي)٬اكبرپور- علي٬اكبري- ا٬الفت- محمد(ژورناليست)٬الهياري- ابوطالب(شاعر)٬الوندي- سولماز٬امامي- احمد(نقاش)٬امامي- دكتر مهرداد٬امير دادبر- سعيد(استاد دانشگاه)٬اميري- خسرو(هنرمند ووكاليست)٬اوروجعلی – ايلقار٬اوروجعليپور- خالد٬ايراندوست- آيسان٬ايماني- بهروز( پژوهشگر،نويسنده)٬آبادی خواه موثق- يوسف٬آتاكيشی زاده- ٬آتش افروز- مهندس محمد٬آذري- فريده٬آرش- اميد٬آريانژاد- كورش٬آزادبه- دكتر افشين٬آژوغ- دكتر رامين٬آقائي- مهندس پيمان٬آقازاده- عليرضا(نويسنده)٬بابا عليپور حكم آباد- ٬بابائي- مهدی ٬باباپور- شهرام٬بابازاده- فرزاد٬بادستي- صلاح لدين٬بخشي- ساناز٬بدلي- ابراهيم٬برادران شكوهي- نجمه الصباح٬بشارتي- احد٬بنده خدا- حسن٬بنده خدا- علی٬بهروزي- محمد٬بوغداچي- وحيد٬پاشالو- علي٬پايا- يوسف٬پريزاد- مهندس غلامحسين٬پنجه باشي- ا٬پوراظهر- عباس٬پورعلي- رعنا٬پورعلي- سجاد٬پورعلي- سميه٬پورعلي- نرگس٬پورولي- كيوان٬تبريزي- سعيد٬تقوي- مهندس يعقوب(شاعر و نويسنده)٬ثمودی بنديق- فاطمه٬جاويدفر- خسرو٬جباري- صمد٬جداري- مريم٬جعفري- خديجه٬جليلي- ا٬جليلی نيا- ؟٬جهانگيرزاده- يعقوب٬جهانگيرزاده- يوسف(شاعر)٬جهانگيري- احد٬جورابچي- مهندس رضا٬چلبيانلو- حسين٬حاجيلو- غلامعلي٬حامد ايمان- علي(ژورناليست)٬حسن زاده- مهدي٬حسنپور- عليرضا٬حسنزاده- ائلدار٬حسني- حسين٬حسين زاده- حسين٬حسين زاده- مهدي٬حسيني- رضا(هنرمند و مترجم)٬حسينی تبريزي- رضا٬حيدري- خليل٬خاقاني- كيوان٬خاقاني- دكتر نصرت الله٬خالط آبادي- علي(نويسنده)٬خان محمدي- مهندس مهدي٬خدائي- منيره٬خدابخشي- ائلناز٬خداياري- مجيد٬خديوي- وحيد ٬خسروشاهي- ياسر٬خمسه لو- فرامرز٬خوئي- فاطمه٬خوشدل- رحيم٬خوييها- اكبر٬خياوي- نگار (شاعر)٬دائي- مهندس امير٬داداشپور- نادر٬داداشي- ؟٬دادخواه- باقر٬دادخواه- مهندس ستار(شاعر)٬دلاويز- مهندس كريم(از فعالان دوم خرداد)٬دميرچي- حسن (هنرمند و موسيقی پژوه)٬دهخوارگاني- عليرضا٬دهوري- بهناز(مترجم)٬راثی پور- دكتر محمدرضا (نويسنده و پژوهشگر)٬رحماني- سولماز٬رحيمي- اشكان٬رسولي- محمد٬رشتچي- مهندس محمدرضا ٬رضائي- دكتر رضا٬رضائي- مهندس داوود٬رنجبران- ؟٬رنجبران- اسماعيل٬رنجبران- رعنا٬زارعي- مهدي٬زارعيون- يونس٬زماني- حسن٬سالياني- جواد٬سامبوراني- عباس٬سخامهر- حميد(شاعر)٬سردرودي- كيوان٬سعادتي- مهرداد٬سعيدزاده- كامران٬سلحشور- تقي٬سهلانی – محمدصادق٬سهلانی اصل- سودابه٬سيدزاده- مهندس سيد مهدي(تحليل گر سياسي)٬سيديان- روح ا...٬سيمين قلم- غلامرضا٬شاداحمدي- آرزو٬شادلو- مهندس رضا٬شادمان- ژاله٬شربيانلو- مهدي٬شعاعي- مهندس شهروز٬شعباني- اميد٬شفيعي- خليل(حقوقدان)٬شقاقي- ؟٬شكري- محمد٬شكری – عليرضا٬شكريان- وحيد٬صابونچي- ستار٬صادق نيا- علي٬صالحي- مهندس ابوالفضل٬صانعي- حسن٬صانعي- عليرضا(نويسنده)٬صانعي- محمدرضا ٬صديقي- ؟٬صراف تبريزي- ارسلان٬صرافي- مهندس عليرضا(پژوهشگر)٬صفاري- علي٬صمديان- اشكان٬عالي- رضا (ژورناليست)٬عباسي- ؟٬عباسي- كاظم(پژوهشگر)٬عبداله زاده- مهدي٬عبدي- سعيد٬عدل جو- مريم ٬عرشي- ا-٬عزيزپور- عليرضا٬عزيزپور- محمدرضا ٬عزيزي- احد٬عزيزي- منوچهر(نويسنده)٬علائي- ناصر٬علوي- امير٬علی محمدي- داوود(از فعالان دوم خرداد)٬عليزاده- ؟ ٬عليزاده- اكبر٬عليزاده- حسن٬عليزاده- حسين(پژوهشگر)٬عنصرودي- رحيم٬عوض پور- مصطفي٬غفوري- اسد٬غلامي- پويا٬غلامي- حسن٬غلامي- محسن٬غلاميان- دكتر علي٬غيور خياوي- محمدصادق٬فائقي- جيران٬فاخري- ؟٬فتوحي- ؟(دبير انجمن كاكتوس و انجمن آذروغلي)٬فردي- مهندس علي٬فرزين نيا- فريد٬فرزين نيا- ناهيد٬فرشباف- ليلا٬فرشباف حسينيه- رضا٬فرشباف حسينيه- سعيد٬فرشباف حسينيه- وحيد٬فرشي- غلام٬فريد- فرانك (ايپك)، شاعر٬فريدي- ائليار٬فريديان- حبيب٬فقيهی محدث- مهندس احمد(زبانشناس)٬فهمي- حسين٬قاسم پور- ؟٬قرباني- مهندس يوسف٬قليزلده اول- محمد٬قلينژاد- ؟٬قنبرپور- اسماعيل٬كارگر سيد عليپور- مجيد ٬كارگر سيد عليپور- ميرجواد٬كاظمي- ائليار٬كاوخاني- عزيز٬كاوخاني- فريده٬كريم خاني- امير٬كهنموئي- ؟٬كيوانچهر- جواد٬كيوانچهر- حسين٬كيوانچهر- مهندس جعفر٬گؤزلی صوفيان- رحيم(شاعر)٬گل دامن- ؟٬گنجه اي- روح ا...٬گوزلي- قادر٬لنكراني- هاشم٬لوائي- محمدرضا (شاعر و نويسنده)٬ليل آبادي- حسين٬محبتي- دكتر حسين(هنرمند)٬محسنيان- اشكان٬محمدخاني(گونئيلي)- محمد حسين(شاعر و پژوهشگر)٬محمدزاده- ؟٬محمدزاده صديق (دوزگون)- دكتر حسين(استاد دانشگاه)٬محمدي- كريم٬محمدي- نيما٬محمدی – رسول محمدی نسب آباد- نويد٬مختاری پور- ؟٬مددي- ؟٬مدرسيان – سولماز٬مدرسيان – ياشار٬مدرسيان - مهندس بابك٬مرادخاني- رحيم٬مرتضائيان- حسن٬مرتضوي- سيد حسين٬مرغدار- جعفر٬مرندي- حسن٬مريدي- مجتبي٬مريدي- مرتضي٬مصيب پور- جواد٬مقبل- ناصر٬ممدوحي- مهندس اكبر(هنرمند: موسيقي)٬منافي- دكتر مهدي٬منعم- عليرضا٬منيع فيتن- اصغر٬مهيني- احد٬موسوي- حسين٬موسوي- لاچين٬موسوی اويلق- ميرداوود٬موسوی - سيد علي٬ميانجي- مهندس محمد٬مير موسوي- سيد حسين٬ميرخدائي- ؟٬ميرزامحمدي- پري٬ميرمهدي- حيدر٬ميلاني- داوود٬نادری اسكندري- جواد(نويسنده)٬ناصري- رضا٬نامور- احد٬نبيي- مهندس احد٬نجفي- سيد فرزين٬نسب آباد- سعيد٬نشوری حكم آبادي- شهلا٬نظامی سيدآبادي- بابك٬نوروزي- علي٬نوري- ؟٬نيري- علي٬نيكرو- موسي٬هادي- مهندس ناصر(هنرمند)٬هادی طلب- حسن بيك(پژوهشگر)٬هادی طلب- سارا٬هاشمی تبار- رويا ٬هشترودي- محمدرضا ٬همتجو- پرويز(پژوهشگر)٬همراز- رضا (پژوهشگر)٬واعظي- بهروز٬واعظي- مليحه (كارگردان تئاتر)٬وحيد قرباني- سامان٬وحيد قرباني- سحر٬وطندوست- سهيلا٬وطندوست- سيما٬وطندوست – آريا٬وليپور خوشنام- محرم(شاعر)٬وليزاده- اراده٬وليزاده- قدرت٬وليزاده- همت٬ياري- جليل٬ياغچيان- خسرو0 Comments:

Post a Comment

<< Home