Monday, May 22, 2006طومار دانشجویان واساتیددانشگاه آزاد مراغه

طومار زیر به امضای بیش از ۲۵۰۰ تن از دانشجویان واساتید دانشگاه آزاد مراغه رسیده است

متن طومار بدین شرح است:

ما جمعی از دانشگاهیان دانشگاه آزاد مراغه ضمن محکوم کردن توهین به ترکها در روزنامه ایران(ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی)،اینگونه اقدامات موهن از سوی هر ارگان رسمی که باشدرادر جهت تقرفه دانسته و خواهان پاسخگویی دولتی که با شعار عدالت پا به عرصه گذاشته است می باشیم

بدیهی است که چنین اعمالی نه تنها ربطی به عدالت ندارد بلکه نشان دهنده تفکرات به شدت شوئونیستی و فاشیستی در گردانندگان وحامیان روزنامه مزبور است

ما خواهان برخورد شدید با اهانت کنندگان به سی و پنج میلیون ترک آذربایجانی در نشریات سراسری وتوقف توهین به ترکها در صدا وسیما می باشیم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home