Monday, November 15, 2004

نامه دانش آموزان اردبيلي به حاجي وزير آموزش و پرورشبسمه تعالي

جناب آقاي حاجي

وزير محترم آموزش و پرورش ج.ا.ا.

با عرض سلام و اداي احترام

ما دانش آموزان آذربایجانی شهرستان اردبیل، با استناد به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسیونهای بین المللی نفی آپارتاید و تبعیضهای زبانی و نژادی و مذهبی ،اصول قانون اساسي ج.ا.ا.،روح عدالت طلبانه حاکم بر این قانون و همچنین با يادآوري اين مطلب كه کشور کثیر المله ايران داراي فرهنگها و زبانهاي متنوعی می باشد اعلام می داریم:

1. طبق تحقیقات انجام شده توسط تکنولوژیستهای آموزشی، مهمترین عامل افت تحصيلي در مناطق غيرتات و فارس نشين (با 3/2 جمعیت ایران)وبخصوص سراسر آذربایجان و عموم مناطق ترک نشین (با2/1جمعیت کل کشور)،تحمیل سياست تدریس تك زبانه دروس در مدارس ميباشد. بنابراین ما خواستار توقف این سیاست نادرست و غیر علمی و تبعیت آن از سیاست بین المللی چند زبانگی در امرآموزش و پرورش هستیم.

2. ما معتقدیم مطابق اصل آسمانی «انا خلقنا كم شعوبا و قبايلا“» ،ضروری است تا تفاوت های فرهنگی و زبانی ومذهبی موجوددرمیان اقوام وملل ايراني در ساختار و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش عمیقا به رسميت شناخته شود.

3. ما معتقدیم اجراي کامل اصول 15و 19 قانون اساسي بهمراه همه اصلهایی که از حقوق ملت دفاع می کند، به رغم تبلیغات شوونیستهای آریایی،نه تنهاهیچ مخاطره اي براي امنيت ملي نخواهد داشت بلكه موجب افزایش احترام و التزام اقوام و ملل مختلف به نظام جمهوری اسلامی وتحكيم وفاق ملي خواهد شد.

4. ما خواستار تغییر محتوای کتب دروس انسانی مدارس در امتداد تکریم هویت، تعظیم شان وتعریف تاریخ عموم اقوام و ملل ایران بوده همچنین خواهان حذف دروس و گرایشهای منحط و منحرف باستانگرایانه از این وزارتخانه می باشیم.

5. ما امضاء كنندگان این بیانیه از مسئولان ج.ا.ا. خواستاريم كه عاجلا در راستای احقاق حقوق حقه شهروندان اسلامی بويژه ملت اذربايجان، شرايط مناسب حقوقي و امكانات مادي و معنوي لازم را به منظور تدريس زبان مادري اقوام و ملل مختلف ايراني، در تمام سطوح اموزشی و پرورشی فراهم اورند.

اسامی233 تن ازامضاءکنندگان اردبیلی این بیانه عبارتنداز:
-------------------------------------------------------
ما دانش آموزان آذربایجانی شهرستان اردبیل، با استناد به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسیونهای بین المللی نفی آپارتاید و تبعیضهای زبانی و نژادی و مذهبی ،اصول قانون اساسي ج.ا.ا.،روح عدالت طلبانه حاکم بر این قانون و همچنین با يادآوري اين مطلب كه کشور کثیر المله ايران داراي فرهنگها و زبانهاي متنوعی می باشد اعلام می داریم:

افت تحصيلي در مناطق غيرفارسنشين و دوزبانه نتيجه سياست تكزباني در امر آموزش ميباشد.

بنابراين بايد برابر اصل (انا خلقناكم شعوبا و قبايلا) تفاوت فرهنگي (زباني) اقوام ايراني به رسميت شناخته شود و اصلهاي 15 و 19 قانون اساسي به طور كامل اجرا گردد. لازم به ذكر است اجراي اصل 15 و 19 قانون اساسي نه تنها مخاطرهاي براي امنيت ملي نخواهد داشت بلكه موجب اعتماد اقوام مختلف به نظام و تحكيم وفاق ملي خواهد شد. (اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: زبان و خط رسمي ايران، فارسي است و بايد متون رسمي، كتب درسي و مكاتبات رسمي به اين خط و زبان باشد اما استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس زبان و ادبيات آنها در مدارس كنار زبان فارسي آزاد است.)

ما امضا كنندگان از مسئولان جمهوري اسلامي ايران خواستاريم كه شرايط مناسب حقوقي و امكانات مادي و معنوي لازم را جهت تدريس زبان مادري اقوام مختلف ايراني بويژه ملت آذربايجان را در مدارس ابتدايي و متوسطه فراهم آورد.

دانش آموزان امضاكننده ( شيفت بعدازظهر دبيرستان شريعتي اردبيل) جهت اجراي كامل اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

(امضاي اين بيانيه همچنان ادامه دارد.)

1ـ وحيد رشيدي 2ـ بابك عباسي 3ـ وحيد عليزاده 4ـ علي عبدالهي 5ـ روشن جوانشير 6ـ شهرام عيوضيان 7ـ حسن نظري 8ـ مهدي باغباني 9ـ علي عزيزي 10ـ مهدي عسگر عليپور 11ـ محسن عليزاده 12ـ بابك فعالحسيني 13ـ محمد فتحي 14ـ عباس فريديوند 15ـ علي هوشمندي 16ـ كيان بنايي 17ـ رضا كاظمزاده 18ـ سعيد محبوبي 19ـ محمد نجفي زارع 20ـ داوود رحيمي 21ـ محمد جعفري 22ـ امير فتوحي 23ـ شاهين عيوضيان 24ـ وحيد عبادي 25ـ عبدالخالق بايزديآذر 26ـ رضا رشيدي 27ـ محمد محمدي 28ـ ميثم شيخي 29ـ ميلاد امرايي 30ـ بهروز آقايي 31ـ رامين فيضي 32ـ امنالله قليزاده 33ـ علي فيضي 34ـ سجاد عاليزاده 35ـ سيد فرهاد سيد احمدي 36ـ حميد صدقي 37ـ حسين نوبخت 38ـ فريد رسولي 39ـ بهروز مجرد 40ـ فرهاد شهبازي 41ـ لطيف عزيزي 42ـ پيام عادلي 43ـ سعيد نجفزاده 44ـ علي آهنگري 45ـ اسماعيل عالينژاد 46ـ فرشاد نوعي 47ـ حسين حاجاسماعيلي 48ـ فيروز ايماني 49ـ داور رسولي 50ـ رضا دلآرا 51ـ حسن جعفري 52ـ محمدرضا سرابيان 53ـ محسن احمدي 54ـ سجاد خدايي 55ـ افشين زربخش 56ـ سجاد شاهي 57ـ سجاد برادرزاده 58ـ فرزاد شهباززاده 59ـ سيد علي فيروزان 60ـ مصطفي بيداردل 61ـ امين خوشصورت 62ـ جبار عبدالهي 63ـ اكبر قرباني 64ـ مهدي آزادي 65ـ عقيل كبودين 66ـ حامد مينايي 67ـ بهنام يوسفي 68ـ سيد مصطفي ربطي 69ـ حامد جلالي 70ـ بهنام سمندري 71ـ پرويز داستاني 72ـ حامد دانشور 73ـ عادل صمديان 74ـ نادر وطنخواه 75ـ احسان حضرتي 76ـ عظيم صمديان 77ـ وحيد رستگار 78ـ هادي طريقي 79ـ مهران جوادي 80ـ مسعود پناهي 81ـ جواد وظيفه 82ـ فرهاد اللهقليپور 83ـ حسين پورسپاهي 84ـ رامين اسلامي 85ـ محمد فوري 86ـ مسعود ابراهيمي 87ـ افشين باوفا 88ـ مسعود ابراهيمي 89ـ بهنام علينژاد 90ـ چاكر عباسي 91ـ احسان اميري 92ـ سليمان بهشتي 93ـ طاهر عنايتي 94ـ همتي 95ـ عزيزي 96ـ عليرضا جوادي مقدم 97ـ عليرضا عليپور 98ـ ساسان سلامي 99ـ ابراهيمي 100ـ سعيد اكبرزاده شريف 101ـ مجيدي 102ـ داور عليوند 103ـ مهدي اكبري 104ـ امير اماني 105ـ سعيد فرازاشرف 106ـ حامد محمدي 107ـ پيام بخشي 108ـ رضا صادقي 109ـ ياشار انتظاري اصل 110ـ امين رشيدي 111ـ شهروز امناللهي 112ـ علي قليوند 113ـ ناصر جباري 114ـ مسعود عاكفي 115ـ عليرضا صورتينژاد 116ـ هادي موتمن 117ـ شهريار نيكبخت 118ـ آرش كفاشنيا 119ـ اسماعيل معرفت 120ـ سعيد حجتيوند 121ـ نادر فخرزاكر 122ـ امين استاد آسياباني 123ـ يوسف سبلاني 124ـ حسين قلينژاد 125ـ مهدي شكري 126ـ بهرنگ تدين اردبيلي 127ـ آيت حمديان 128ـ محسن گنجي 129ـ محسن عبدي 130ـ علي معالي 131ـ محمدقلي رضايي 132ـ بهروز شفيعي 133ـ اميد جوان بلايي 134ـ پيام غريبي 135ـ علي آزاد 136ـ قاسم اسلاميان 137ـ اتابك امانت 138ـ ميلاد يسري 139ـ ساسان شيخي 140ـ قادر پاكنژاد 141ـ يوسف حسينزاده 142ـ فرزاد دژباني 143ـ سعيد كنعاني 144ـ حامد زندهدل 145ـ واحيد علايي 146ـ راهب حسينپور 147ـ بهزاد يوسفي 148ـ جواد وظيفه 149ـ بهمن پوراندخت 150ـ فرهاد دنياديده 151ـ بهنام شيرزاد 152ـ يوسف شيرزاد 153ـ علي فعالقيوم 154ـ كامبيز ميرمحمدي 155ـ ميثم روشن 156ـ امين سيفالهي 157ـ توحيد فلاحتي 158ـ فرشيد صباحي 159ـ امير عبديزاده 160ـ حميد عبدالهي 161ـ بابك نصيري 162ـ محمدرضا يوسفي 163ـ وحيد هاشمي 164ـ رضا هاشمي 165ـ مهدي هاشمي 166ـ بهزاد نصرتي 167ـ مسعود نامور 168ـ رامين محبي 169ـ محمد دوستداري 170ـ رحيم غلامي 171ـ جاويد ستاردان 172ـ رضا قديمي 173ـ اميد عزيزي 174ـ مهدي عزيزي 175ـ حسن تومارزاده 176ـ مسعود سليماني 177ـ رمضان اصلاني 178ـ مسعود تقوي 179ـ حسيني 180ـ محمدهادي حاجيپور 181ـ اتابك ياوري 182ـ حميد صدقي 183ـ محمد آقازاده 184ـ عباسعلي قاسمي 185ـ آصف نعمتزاده 186ـ عليرضا حسينزاده 187ـ مهدي اسكندرپور 188ـ پيمان نصراللهي 189ـ مسعود نجفي 190ـ فرزين مجيدي 191ـ بهزاد بختيار 192ـ فرزين مجيدي 193ـ محسن دلير 194ـ منصور علي حسن 195ـ يحيي شكري 196ـ بهزاد شهبازي 197ـ محسن زينيزاده 198ـ افشار پورسيفي 199ـ كاظم فولادي 200ـ علي پورمرسل 201ـ عباس پاسبان 202ـ محمد ابراهيم نيا 203ـ حبيب شمس 204ـ اسماعيل شيري 205ـ قنبر سخنور 206ـ ميركريم موسوي0 Comments:

Post a Comment

<< Home