Thursday, November 17, 2005

اعتراض به عدم صدورمجوز میزگرد ملیتها وحقوق انسانی در دانشگاه زنجانسه شنبه 24 آبان ماه سال 1384
دانشگاه زنجان

اعضای شورای مرکزی جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به عدم صدورمجوز میزگرد ملیتها وحقوق انسانی اقدام به انتشار نامه سرگشاده نمودند

جناب آقای دکتر عسگریان

ریاست محترم هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه زنجان

با سلام

احتراما همانگونه که استحضار دارید جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان طی نامه شماره156الف84مورخ14/8/84درخواست مجوزی برای برگزاری برنامه ای تحت عنوان "ملیتها وحقوق انسانی"با حضور آقایان تقی رحمانی‌‍‍،سعید نعیمی،یوسف عزیزی بنی طرف و سیدهاشم هدایتی نمود.لیکن با کمال تاسف هیات محترم نظارت با برگزاری برنامه مذکور مخالفت نموده است.

آقای عسگریان

هیچ لازم به توضیح نیست که حریم دانشگاه می بایست از هرگونه دخالتهای نهادهای خارج از آن در امان بوده ودانشگاهیان امکان فعالیتهای آزاد فکری،سیاسی وفرهنگی را داشته باشند و حضرت عالی و سایر اعضای محترم هیئت نظارت می بایست توجه داشته باشید که شرعا و قانونا موظف به ایجاد فضای امن برای فعالیتهای دانشجویان هستید. فلذا از شما استدعا داریم که در تصمیم گیریهای خود استقلال نظری وعملی داشته وتحت تاثیر نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه قرار نگیرید. بدون تردید تنها در چنین حالتی امکان شکوفایی استعدادهای فرزندان نخبه ودانشجویان این مرزوبوم میسر خواهد شد.


با تشکر

اعضای شورای مرکزی

جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان

رونوشت:

- جناب آقای مهندس نوذری استاندار محترم زنجان
- جناب آقای بی غم معاون محترم سیاسی - امنیتی استانداری
- جناب آقای مهدوی مدیر کل محترم اداره کل اطلاعات استان زنجان
- نشریات سراسری ومحلی